geologia

Geologia – nauka stosowana w budownictwie

Geologia jest bardzo ważną nauką, która umożliwia rozwój infrastruktury oraz rozpoznanie budowy wnętrza ziemi. Jest to ogólne stwierdzenie, ale geologia, jako nauka ma dużo szersze pojęcie. Ogólnie rzecz biorąc omawiana nauka ma swoje gałęzie, które różnią się między sobą.

Geologia ma swoje gałęzie nauki

geologiaPodstawowym działem geologii jest geologia dynamiczna. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się ona procesami dynamicznymi zachodzącymi we wnętrzu i na powierzchni ziemi. Jest związana z ruchem, więc ma ogromne zastosowanie w wielu działach budownictwa. Geologia dynamiczna bada zmiany zachodzące na ziemi oraz prognozowanie dalszych zmian. Można tutaj zaliczyć miedzy innymi procesy plutoniczne, wulkaniczne, wietrzenie i inne. Do dokładnego zbadania danego terenu niezbędna jest wiedza z zakresu geologii historycznej. Jest to ważny dział geologii, ponieważ dotyczy przeszłości geologicznej danej struktury lub miejsca. Badania geologiczne w tym zakresie obejmują między innymi ustalenie wieku względnego i bezwzględnego skał, ustalenie składu chemicznego i sedymentologię. Kolejnym działem geologii jest geologia regionalna, która zajmuje się danym regionem. Geolog bada teren na przykład Kraków i później go opisuje w opracowaniach. Poszczególne regiony w późniejszym czasie się porównuje i powstaje całościowa analiza większego terenu.

Bardzo ważnym działem geologii jest geologia strukturalna, która zajmuje się tektoniką. Jest ściśle powiązana ze zjawiskami trzęsień ziemi. Jeżeli badania geologiczne dowiodą realne zagrożenie, to warto jest monitorować dany region. Można więc stwierdzić, że ten dział odpowiada ona za bezpieczeństwo na danym terenie, a więc usługi geologiczne muszą w tym miejscu być prowadzone bardzo dokładnie i szczegółowo. Dla budownictwa przydatna jest sedymentologia badająca skały osadowe. Skały te mogą być przydatne do budowy dróg, domów lub mostów. Ma również powiązanie z geologią historyczną, dynamiczną oraz regionalną, ponieważ można zbadać pochodzenie danych skał. Można określić z jakiego okresu jest dana skała, z jakiego regionu oraz w jakich warunkach powstała. Z kolei ułożenie skał bada stratygrafia, która zajmuje się określeniem wieku. Stratygraficzne badania geologiczne polegają na tym, że im wyżej ułożona jest warstwa danego rodzaju skał, tym jest młodsza. Im głębiej, tym skały są starsze. Dyplomowany geolog powinien znać skład chemiczny litosfery. Tym właśnie zajmuje się geochemia, która odpowiada za rozpoznanie składu chemicznego danych skał oraz procesów dynamicznych, które przyczyniły się do ich powstania, jak na przykład wietrzenie chemiczne w okolicach Krakowa.

Geologia, jako nauka ma dużo więcej działów. Może to być na przykład petrografia, archeologia lub mineralogia. Wyżej omówiono te najważniejsze, które są niezbędne w rozwoju gospodarczym.

Czytaj więcej na: www.progeo.pl