geotechnika

Badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego umożliwiają nam uzyskanie szeregu informacji na temat terenu, na którym planujemy inwestycję. Przede wszystkim w ich trakcie określa się położenie podłoża (co dzieje się z wodą opadową), poziom wód gruntowych, rodzaj i charakterystykę gruntu (które mają wpływ na koszty i stabilność budowy).

Geotechnika przydatna dla budownictwa

geotechnikaGeotechnika to dziedzina zajmująca się badaniem gruntów dla celów budowlanych, a także projektowaniem i realizacją budowli naziemnych oraz podziemnych, ich fundamentów, ale również nawierzchni drogowych. Geotechnika wykorzystuje zasoby gruntoznawstwa, mechaniki gruntów, geologii, chemii czy fizyka, jest więc nauką interdyscyplinarną. Badania geotechniczne wykonuje osoba z tytułem inżyniera geotechnika na zlecenie osób prywatnych lub firm. Badania geotechniczne powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy. Przepisy prawne nakładają na inwestora obowiązek posiadania opinii geotechnicznej, której zakres zależy od kategorii geotechnicznej budynku. Kategorię tę określa projektant obiektu budowlanego. Im wyższa kategoria, tym zakres przeprowadzonych badań geotechnicznych będzie mniejszy. Zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach geotechnicznych jest niezbędne, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Na początku osoba, która będzie przeprowadzała badania geotechniczne, musi ustalić z inwestorem miejsce, czas i sposób, w jaki grunt, na którym badania zostaną przeprowadzone, zostanie przywrócony do normalnego użytkowania. Następnie, wyznacza się punkty geodezyjne i nanosi się je na mapę.

geotechnikaKolejnym etapem jest już samo przeprowadzenie badań. Zwykle badania geotechniczne gruntu pod budowę domu jednorodzinnego wykonuje się metodą udarowo- obrotową. Najczęściej trwają one od dwóch do czterech godzin. W tym czasie najpierw wykonuje się wiercenia, potem w przygotowane w ten sposób otwory wprowadza się stożki pomiarowe. Badania gruntu obejmują pomiar lustra wody i jej składu chemicznego, analizę składu chemicznego gruntu, badanie gruntu na obecność związków organicznych i oględziny wizualne próbek. Badania geotechniczne w dużym stopniu wpływają na strukturę obszaru, na którym są przeprowadzane. Dlatego też obowiązkiem podmiotu je przeprowadzającego jest przywrócenie podłoża do stanu sprzed badań. Zwykle w tym celu zasypuje się powstały w trakcie badań otwór wydobytą wcześniej zwierciną.

Badania geotechniczne gruntu pod domy jednorodzinne ciężko jest jednoznacznie wycenić- zależą bowiem od stawki narzuconej przez ich wykonawcę i regionu kraju. Jest to jednak etap niezbędny, jeśli chcemy rozpocząć budowę.